1、gpupdate /force    //忽略所有处理优化,并重新应用所有设置(Computer和User设置)

2、gpupdate /target:computer /force    //只处理Computer设置

3、gpupdate /target:user /force    //只处理User设置

4、gpupdate /force /wait:0    //不注销或重启电脑及资源管理器,注册表修改完成后立即刷新生效   /wait:X策略处理等待完成的秒数


我们的征途是星辰大海